هم اندیشی - آئین نامه نگارش مقاله
       
 لینک های سریع

شیوه‌نامه نگارش و ارسال یادداشت، مقاله و دستاورد

 • یادداشت و دستاورد

          راهنمای نگارش یادداشت و دستاورد

 1. مسئله محور باشد.
 2. به یکی از محورهای هم اندیشی پاسخ دهد.
 3. حاوی نکتۀ بدیعی در حوزۀ محورهای هم اندیشی بوده و خواننده را با ایده و نگاه جدیدی روبرو سازد.
 4. از حیث ساختاری، دارای نظم منطقی و هماهنگی صدر و ساقه باشد.
 5. می­تواند به نقد یک تفکر یا نظر خاص پرداخته باشد.
 6. بینش و تفکر آزاد نویسنده نمود داشته باشد.
 7. در صورت نیاز می تواند به منابعی به صورت آزاد استناد کند.

 

 • مقاله کوتاه

          راهنمای نگارش مقاله کوتاه(essay

 1. دیدگاه شخصی در مورد محورهای هم اندیشی در 5 تا 10 صفحه ارائه شود.
 2. هستۀ اصلی آن را ایده ها و نظریه های شخصی تشکیل دهد.
 3. با یک مقدمه شروع شود و شامل بیان اهمیت موضوع مقاله در یک جمله باشد که فرضیه و دیدگاه اصلی را در مورد موضوع مقاله بیان کند. در پاراگراف مقدمه می توان از داده های واقعی، مثال ها، نقل قول ها، تعاریف و اصطلاحات برای توضیح بیشتر ایدۀ اصلی استفاده کرد.
 4. پاراگراف­های پشتیبان، بدنۀ اصلی مقاله را تشکیل می­دهد. در پاراگراف پشتیبان، مولف با بیان استدلال، مثال ها و حقایق، به فهم اجزای مختلف ایدۀ اصلی کمک می کند.
 5. آخرین پارگراف مقاله کوتاه، پاراگراف جمع بندی است که به آن پاراگراف نتیجه گیری  نیز می گویند. در این پارگراف مجدداً ایدۀ اصلی به زبان جدید بیان شود. همچنین،  دیدگاه های شخصی نویسنده یا پیشنهادهای وی در مورد موضوع مقاله عرضه شود.

 از حیث محتوایی، تنظیم این سه بخش معطوف به پاسخگویی به سه پرسش مهم است. این سه پرسش عبارت اند از: چه مدارک، دلایل و استدلال هایی برای دفاع از نظریۀ شما در مورد موضوع مقاله وجود دارد؟؛ چگونه نظریۀ شما در مورد موضوع مقاله در مقابل نظریات مخالف از خود دفاع می کند؟؛ در نهایت، چرا تفسیر شما از این پدیده برای دیگران دارای اهمیت است.

6 بهمن 1394